Obec Dolní VILÍMEČ vydává

podle § 14 odst.1, písm. i) zákona 367/90 Sb. o obcích,

ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 odst.1, písm. e)

zákona ČNR č. 133/85 Sb. o požární ochraně,

ve znění pozdějších předpisů

a § 29 odst. 1 vyhlášky MV ČR č. 21/1996 Sb.

obecně závaznou vyhlášku, kterou vydává


POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Článek 1

Účelem vyhlášky je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelných pohromách. Požární řád upravuje organizaci a stanoví zásady provádění požární ochrany v obci. Dále určuje povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti požární ochrany na území obce. Určuje úkoly osob, pověřených zabezpečením požární ochrany obce a vztah obecního úřadu k těmto osobám.

Článek 2

 Základní povinnosti fyzických osob

1. Fyzické osoby jsou povinny

a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a při manipulaci s otevřeným ohněm

b) zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v objektech ve svém vlastnictví v rozsahu a ve lhůtách stanovených právním předpisem a odstraňovat zjištěné závady

c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech

d) obstarat a udržovat v použitelném stavu hasící zařízení a jiné věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném předpisy o požární ochraně

e) vytvářet v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požárů a pro záchranné práce

() umožnit kontrolním skupinám provést preventivní požární kontrolu k ověření dodržování předpisů o požární ochraně v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání a odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě určené těmito orgány

2. Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednáni, je povinen dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

3. Fyzická osoba  nesmí

a) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou zvláštními předpisy pro výkon takových prací

b) poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo jiné věcné prostředky požární ochrany.

4. Fyzická osoba se podle § 4 zákona ČNR č. 200/90 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a § 78, odst. 1, písm. j,r) zákon ČNR č. 133/85 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 91/95 Sb.) dopustí přestupku i tím, že:

a) nedodrží právní předpisy o skladování a manipulaci s hořlavými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožní přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody

b) vypaluje plošné porosty.

Článek 3

Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny se řídit platnými právními předpisy PO v oblasti jejich podnikání.

Článek 4

Za požární ochranu obce odpovídá obecní úřad

1. K prověřování dodržování předpisů o požární ochraně obecní úřad vytváří kontrolní skupiny, které provádějí preventivní požární kontroly.

Kontrolní skupiny jsou řízeny preventistou obce.

Obecní úřad ustanovil k zajištění úkolů obce v oblasti prevence.

Vychytil Jan

................................................................

preventistou požární ochrany obce

 

Preventista obce plní zejména tyto úkoly:

Na základě zjištění obec:

Článek 5

Osobní pomoc

Každý je povinnen v souvislosti se zdoláváním požáru

a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob

b) uhasit požár, jestliže je to možné nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření

c) ohlásit neodkladně zjištěný požár na ohlašovnu požáru nebo zabezpečit jeho ohlášení na HZS okresu Jihlava na tel. čísle

150

d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce

Věcná pomoc

Každý je povinnen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje požární vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.

Článek 6

Druh, velikost a vybavení jednotky požární ochrany

(1) V obci je zřízena .... Jednotka požární ochrany ...

      Velitel jednotky .... Miloš Daňhel ....

(2) Zdroje požární vody pro účely požární ochrany v obci

.... 1. Požární nádrže - náves  ....

.... 2. Rybník - Za Brodem ................

............................................................................

Vlastníci (správci, uživatelé) těchto vodních zdrojů jsou povinni je udržovat v provozuschpném stavu pro účely požární ochrany.

Článek 7

(1) Požární poplach v obci se vyhlašuje

  1. Místním rozhlasem - signál "Hoří"

  2. Místním rozhlasem - zvoláním "Hoří"

  3. Ruční sirénou

(2) V obci jsou tyto ohlašovny požáru

Ohlašovna Telefon Dosažitelnost

VTS č.p. 22

567 318 147 0 - 24:00

ZD - kancelář č.p. 8

567 318 157 7 - 15:00

Frant. Herynek

567 318 839 0 - 24:00

Článek 8

Přílohou požárního řádu obce je výpis z požárního poplachového plánu okresu.

Článek 9

Porušením povinností stanovených toutu vyhláškou bude posuzováno jako přestupek podle zákona ČNR č. 133/85 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění číslo 91/95 Sb.), pokud nejde o tresný čin.

ADRESY A TELEFONNÍ ČÍSLA

Hasičský záchranný sbor okresu Jihlava, Sokolovská 2, telefon: 567 221 741, 567 301 924, 567 221 742

Policie ČR

Telč 567 243 158, 567 243 633

Zdravotní služba

Telč 567 213 155

Pohotovostní služby - plyn

Telč 567 223 830

Pohotovostní služby - voda

Telč 567 243 670

Pohotovostní služby - elektrický proud

Jihlava 567 302 923

Telč 567 243 614, rozvodna 567 243 032

Článek 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne .... 26.4.2000 ....

V .... Dolní Vilímči ....................................dne ....26.4.2000....            Starosta obce .... František Herynek ......