Klikni pro návrat na úvodní stránku.

strana 1-2, 3-45-7, 8-12, 13-17, 18-20

Zpět na titulní stránku Historie obce

 

KRONIKA - Pamětní kniha

stránky 18 - 20

  

 

Popis obce

i) mravy

j) nemoce

k) Účty

Procento zamešk. půldnů jest největší v letech válečných (1915-19)¡ průměrně 21,9 % oml., 0,07 % neoml. V ostatních letech jeví se průměr omluv. 2,5 %, neomluv. 1,8 % (přes 1 % jest v letech 1892/1905). Nejnedbalejší docházka jest v letech 1906/7: oml. 4,48 %, neoml. 7,71 %. Odtud jest vidět v docházce školní značné zlepšení. Hranice omluv. jest 6,3 % - 1 %, neoml. 0,9 % - 0 %. Prospěch průměrně dobrý, mravy velmi dobré. Případy hrubších mravních poklesků se ve škole nevyskytly (vyjma u dvou děti přiškolených - krádež). Jako ve většině našich vesnic, i zde panoval zlozvyk, že školní děti chodili do hostince k muzice¡ zlozvyk tento byl nerozumností mnohých občanů samých podporován, až díky energickému zakročování učitele Novotného (viz jeho poznámku o schůzce místní školní rady ve školní kronice) byl postupně vykořeněn. Válečná léta 1917/18 opětně znamenají uvolnění kázně u dětí¡ vyskytují se případy: tanec, pití piva (dokonce v hostinci), hra v karty, kouření. Doklad, že válka demoralizuje i mládež. V prvních letech války jest návštěva školy velmi dobrá (r. 1914-15). Ačkoliv místní školní rada v tomto roce měla pravomoc udíleti úlevu potřebným dětem k polní práci, přece toho práva nepoužila. Nemoce dětské, které se vyskytly epidemicky i ojediněle byly: záškrt (1903, 1926), spalničky, dusivý kašel (1899, 1900, 1912), španělská chřipka (1918). Vážnějších následků neměly. Učitelstvo s občany celkem dobře vycházelo, až na menší výjimky (za uč. Novotného - zúčastnění se dětí tanečních zábav, za uč. Tomšíka spor o školní dříví). Vydání na školu v jednotlivých letech dle účtů míst. škol. rady:

18.

 

 

v r. 1899-1900 činilo: 261,78 K, r. 1900/1 - 248,73 K, r. 1901/2 - 351,71 K, r. 1919 - 1147,56 K, 1920 - 3210,55 Kč, 1921 - 3.502,29 Kč, 1922 - 2833,11 K, r. 1923 - 3572,57 K, 1924 - 2218 Kč, 1925 - 3757,73 K. Posledně zvolení členové místní školní rady (z 7./II. 1925) jsou pp: Samek Josef (předseda), Burian Jan, Smetana Jos. (místo učitelky M. Novákové)¡ náhradníky jsou: Neužil Jan a Vychytil Fr. V posledních dvou letech (1925/6) platí míst. školní rada premie na úrazové pojištění za všecko žactvo, zavedena školní spořitelna, dorost červeného kříže, pedagog. pozorování žáků.

Sbírky v obci a ve škole konaly se často společně. Mimo hojné drobnější sbírky uvádím z význačnějších: Dětský den, Čsl. červený kříž, Masarykova liga proti tuberkulose¡ dále sbírky postižených živelními pohromami, ústavu mrzáčků v Král. Poli, pomník p. presidentu v Hodoníně, okresní péči o mládež (o svatbě p. Herinka sebráno přes 60 Kč). Sbírky byly občanstvem dosti podporovány. Letošní akce o umístění národních hostů o prázdninách nesetkala se s úspěchem. Lidé prý zde mají s dětmi dřívějšími nevalné zkušenosti (dostali děti z rodin městských, dobře situovaných a ty prý byly mlsné a rozhýčkané¡ v jednom případě nebylo hospodáři vhod, že matka dítěte nechtěla, aby dítě páslo krávy). Nejvíce sbírek bylo poměrně v letech válečných a poválečných. Ve válečných letech sbíralo se vše, co občané dali dobrovolně¡ a co nemohli, nebo nechtěli dáti, to se prostě sebralo-rekvirovalo. Rekvisice stíhala rekvisici. Ve škole se sbíralo ostružinové listí, pletlo se, prodej želez. křížů rakouského červ. kříže, kovy (sebrány 2 kg), obětní dny, dary bavlny na pletení, sbírka vlny a kaučuku, prádlo a materiál na prádlo ... atd. Darem pro zdejší školu přišel pár střevíců

l) členové míst. škol. rady

m) sbírky

 

19.

 

 

Popis obce.

n) Válečné půjčky

o) Život ve válce

s dřevěnými spodky (r 1917) a potom chudým dětem na Vánoce 2,75 kg klobásy a 1,37 kg jablek. - Na válečné půjčky bylo upsáno: na třetí obec 200 K, občané 2600 K¡ na čtvrtou 200 K - 9700 K¡ při páté vál. půjčce předepsáno obci upsati 12000 K, upsáno 24000. Na státní půjčku v r 1919 upsal jedině učitel Tomšík 1000 K. - O době válečné, kdy potravin byl velký nedostatek uvádím: 1. července 1916 nařízena kontrola obilí a zavedeny katastrové listy (výkazy zásob). 20. srpna omezen volný prodej kávy (lístky na kávu (na 8 týdnů pro jednu osobu 3/8 kg kávy). Zavedeny tři bezmasé dny v týdnu: pondělí, středa, pátek. Od 17. září zavedeny lístky na tuk (120 g tuku na týden pro jednu osobu.) Zásoby máku, které převyšovaly 5 kg, zabavily se pro stát. R. 1916 stanovena nejvyšší cena zemáků. Ceny v drobném prodeji pohybovaly se od 14h-18h za přebrané (12h-16h nepřebrané). Při prodeji ve velkém 9K-20K přebrané, 7K-10K nepřebrané. Omezena výroba a výčep piva¡ určeny hodiny, kdy se smí pivo čepovati. Jedné osobě nejvýše 1/2 l. Cena piva v r. 1916 byla: obyčejné 1l-80h, plzeň 1 l/2K. V témže roce nařízeny nové přirážky (80 % k dani pozemkové), pak daň ze zápalek a zapalovadel. K rekvisici v r. 1916 určeno: 57 kusů dobytka¡ pro válečný obilní ústav ve Vídni dodáno v září 40q žita, v říjnu 10q žita a 65q ovsa, bramborů 316q. V r. 1917 bylo odvádění tuků a mléka. Zdejší obci předepsáno odváděti denně 60l mléka do mlékárny v Želetavě. Mladý, sušený jetel odváděl se ústavu pro zásobování zeleninou a ovocem. 28. května bylo odváděti zdejší obci do Želetavy 143l mléka denně (na každou domácnost ponecháno 3/4l na den, pro kojící matky 1l.)

20.

strana 1-2, 3-45-7, 8-12, 13-17, 18-20

Zpět na titulní stránku Historie obce