Klikni pro návrat na úvodní stránku.

strana 1-2, 3-45-7, 8-12, 13-17, 18-20

Zpět na titulní stránku Historie obce

 

KRONIKA - Pamětní kniha

stránky 8 - 12

 

 

Škola nynější.

Popis obce

a) povšechně

a chlévy na dobytek vepřový. Dvůr uzavřen jest stodolou. Zápraží podél obytné strany jest dlážděno dlážkami a bývá značně vyvýšeno (kvůli hnojišti). Na straně pro kolnu bývá také obydlí výměnkářů¡ při některém statku tvoří toto samstatný domek při statku.

Racionelnější hospodaření vynucuje si (viz další) ještě účelnější uspořádání plánu a proto někteří hospodáři nelitují nákladu a přizpůsobují své statky požadavkům doby. (Pan Burian Fr. na statku "u Chutnů", pan Herinek). Za humny bývá žentour a pak ovocný sad. V poslední době trpí sady hodně housenkou píďalky podzimní. Záliba pro ovocné stromoví patrna jest již na nově

8.

 

 

založených silnicích při obci. Při práci polní používá se značnou měrou strojů a umělých hnojiv. Silnice vede podél obou řad statků a pokračuje jednak ve směru na Hrádek, kde se připojí k silnici novoříšské, jednak k Černému lesu (nehotová). Uprostřed louky za návsí jest rybník, z něhož jde potok do dvou obecních rybníků na návsi. Při menším stojí obecní kovárna. Oba rybníky odděleny jsou hrází, po níž vede cesta stromky osázená.

Popis obce

a) povšechně

 

V jižní hrázi většího rybníka zasazen byl kámen s vyrytým křížem, prý na památku smrti francouzského vojína. Jel prý v noci koňmo přes Doležalovu zahradu, kde jest skalnatý, srázný břeh a pádem z něho se zabil. Pověsti o pochovaných vojácích v naši obci jsou zajímavé. Tak při úpravě obecní cesty k Vystrčenovicím našla se lebka, také u sloupu u školy jsou prý pochováni vojáci z r. 1866!? Uražená plocha oblého dříku a v ní udělané záseky prý udávají jich počet (asi 51). Spíše se zdá podobati se pravdě, že uraženou část kamene chtěli opět připo-

pověsti

9.

 

 

Popis obce

Pohyb obyvatelstva

a) povšechně

jiti a za tím účelem ony záseky. Vzrůst obce jeví se v jednotlivých letech následovně:

 

 I. Obyvatelstvo :

1890

1900

1910

1921

Počet všech obyvatelů

217

213

217

234

Přísluší do Dol. Vilímče

 

132

160

141

Mužů

 

108

102

61

Žen   105 115 57 80
Přísluší do jiných obcí   81 57 93
Mužů       37
Žen       56
Příslušníků Českoslov. republiky       230
Mužů       96
Žen       134
Příslušníků Rakouské republiky       4
Mužů       2
Žen       2

Domy:

  49 50 50
Stavení obydlená   39 41 38
Neobydleno   4 3 3
Chybí č. p.   č p 1., 10, 13, 32, 37, 41 dtto 1, 10, 13, 18, 20, 32, 37, 41, 17

Zvířectvo:

       
Koně   21 21  
Skot   253 274  
Kozy   4 6  
Vepři   64 72  
Včelstva   15 15  
Slepice   624 1062  
Husy   84 65  

Obci patří kaple, škola, kovárna a chudobinec.

Školou patřila Dolní Vilímeč původně do Nové Říše¡ r. 1808 povoleno obci zříditi si svoji školu. Obec opatřila byt pro učitele a pro školu zakoupena chalupa č. 44 (viz obrázek). Prvním učitelem byl Frant. Pokorný, pak Ignác Karpíšek. Obec mu byla povinna dáti 8 měr žita, v užívání ½ měřice pole a povolen mu vybírati si týdenní školní plat. Nedbalostí občanů povolená škola zanikla a obec přiškolena opět do Říše, později do Červ. Hrádku.

10.

 

 

Teprve r. 1891 otevřena nově založená škola (zřízena nákladem 6758,77 zl.) Učitelé na této škole působící: Jos. Hlavsa (1891-1896), Edvard Hřebíček (1896-I./XI. 1896), Alois Novotný (1./XI. 1896-1904), Jind. Vorlíček (1904-1910), Edvard Pánek (1910- +15./XI.1914), St. Krejčí (18./XI. 1914-1915), Jos. Tomšík (1915-1924), Marie Nováková (1924-1925), Jos. Smetana, který zde nyní působí. Mimo uvedeného správce školy v této době zde působí: učitel římsko-katol. náboženství dp.Zikmund Záběhlický, farář v Nové Říši (s přestávkami od r. 1894), učitelka žen. ruč. prací Hermína Pánková. ~ Kaple zasvěcena jest ss. Cyrilu a Metodu (viz Tiray "OkresTelecský".)

Popis obce

Katastr obce jeví se takto:

Rolí .............. 380ha 9a 15m2

luk ............... 56ha 39a 75m2

zahrad ......... 3ha 4a 94m2

pastvin ........ 22ha 12a 66m2

lesů ............. 68ha 66a 72m2

rybníků ........ 1ha 34a 63m2

stavební plocha ... 2ha 90a 67m2

neplodná půda ... 89a 86m2

jiné, daně prosté pozemky... 11ha 46a 90m2

Celková výměra katastrální tudíž činí: 

546 hektarů 95 arů a 28 metrů čtverečních

b) rozloha

 

11.

 

 

Popis obce.

viz str. 51

c) jména tratí

Jména tratí odvozená jsou buď od polohy pozemku, tvaru, povahy půdy nebo dle význačnějších předmětů (studánka, studánka utvořená ze soudku - kbelíku). Pozoruhodným zdá se mi jméno "v Sedlištích", kde p. Burian Fr. nalezl úlomek nástroje neolit. Také zdejší usedlík p. Vychytil vyoral prý před časem v trati u Strachoňovic nádobu s popelem, kterou rozbil. "Na slatinkách" našel prý se "hrnek špendlíků".

Přehled názvů tratí byl by asi tento:

Dle p. Chutného jsou ještě tato jména tratí: Stavuňky, Nivka, U luže, U Brázdových, U hranic, Ve stežkách, U chobota, Nad rybníčkem. "Na Namšimi" říkalo se při cestě, která vede kolem Ambrožových na silnici Dačickou (dle p. Bartů ze Strachoňovic).

12.

strana 1-2, 3-45-7, 8-12, 13-17, 18-20

Zpět na titulní stránku Historie obce